Disclaimer

Links

Deze website van Immo Debacko bvba bevat hyperlinks naar websites van derden of naar inhoud die van derden uitgaat. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. Immo Debacko bvba treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelen helemaal niet tussen u en die derden. Immo Debacko bvba draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, de kwaliteit en accuraatheid van de sites waarnaar zij een link leggen en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Immo Debacko bvba biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

U kunt Immo Debacko bvba niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden als gevolg van de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

Het is niet toegelaten om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Immo Debacko bvba te linken naar de Immo Debacko bvba webpagina’s vanuit andere sites door gelijk welke technieken dan ook. Wordt een link geplaatst zonder toestemming, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te vragen, en zullen wij niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen om onze rechten te vrijwaren.


Informatie

De site wordt regelmatig en geautomatiseerd aangepast en wij trachten steeds betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. Op onze website, informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Immo Debacko bvba biedt U deze gegevens geheel ter informatie aan en geeft geen garanties met betrekking tot betrouwbaarheid, volledigheid en accuraatheid, alsook met betrekking tot het al dan niet actueel zijn van objectgegevens en andere informatie op deze website. De verstrekte informatie vormt geen aanbod van diensten of -producten. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot het kantoor.

Immo Debacko bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de website alsook voor het gebruik of gevolgen van het gebruik van de informatie door derden. Immo Debacko bvba kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Aan de informatie beschikbaar op Immodebacko.be kunnen geen rechten ontleend worden. Vermeldingen van en verwijzingen naar prijzen en acties in het kader van de verkoop of verhuur van vastgoed; alsook in het kader van de dienstverlening van Immo Debacko bvba zijn steeds informatief. Ook hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.


Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten en de auteursrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan Immo Debacko bvba. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, en is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie in enige vorm of op enige wijze, verboden zonder voorafgaande toestemming van Immo Debacko bvba. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop.


Beschikbaarheid van de site

Immodebacko.be is eigendom van Immo Debacko bvba en wordt met de nodige zorgvuldigheid beheerd om de Immo Debacko-site 24 uur op 24 ter beschikking te stellen. Niettegenstaande behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.


rechtspraak

De dienst- en productinformatie die Immo Debacko bvba verstrekt via zijn website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Immo Debacko-website zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd.